Loader image
Loader image
Back to Top

FÖRENINGENS VÄRDEGRUND

Värdegrund


Föreningen Grågripens Monsterjägarskola (hädanefter: föreningen) har som sitt
huvudsakliga syfte att samla arrangörer och deltagare i lajvkampanjen Grågripen samt att
hantera och förvalta föreningens informationskanaler, plattformar, ekonomi och
fiktionsmaterial. I detta dokument finns föreningens värdegrund sammanfattad.

Människosyn


Föreningen finner det självklart att alla människor har ett okränkbart och lika värde.

Föreningen finner det också självklart att alla människor är skapade olika, och har olika förutsättningar i världen och samhället.

Utifrån arrangemangets förutsättningar ska föreningen sträva efter att ingen hindras att spela en roll på grund av fysiska attribut.

Orättvisor


Föreningen finner det självklart att världen härbärgerar enorma orättvisor, inklusive men inte begränsat till systematisk och strukturell rasism, systematisk och strukturell sexism, dehumanisering och osynliggörande av minoritetsbefolkningar och dehumanisering och osynliggörande av könsöverskridande identiteter.

Föreningen finner det självklart att dessa orättvisor bör och skall motverkas.

Ansvar


Föreningen erkänner att vi lever i en orättvis värld och tar ett ansvar till att verka för att motarbeta den i våran förening.

Därför skall föreningens verksamhet inte rygga för att, till exempel, synliggöra det som behöver bli synligt, kritisera det som bör kritiseras eller utforska det som bör utforskas.

Ett arrangemang eller en skribent som väljer att utforska systematiska orättvisor skall noga överväga hur orättvisan kan utforskas utan att reproduceras.

Föreningen skall följa eller föregå positiv samhällsutveckling, ödmjukt erkänna sina misstag och verka för mångfald och transparens i sina förehavanden.

Trygghet


Föreningen finner det självklart att vi alla är gemensamt ansvariga för varandras trygghet.

Ett särskilt ansvar för att samordna och strukturera trygghetsarbetet inom föreningen faller på styrelsen.

Ett särskilt ansvar för att samordna och strukturera trygghetsarbetet på enskilda arrangemang faller på arrangemangets arrangör.

Ett särskilt ansvar för det egna handlandet faller på varje enskild medlem, oavsett förutsättningar.
Inom det ramverket finner föreningen det också självklart att medlemmar skall kunna känna sig trygga att utforska sina roller utan rädsla för att rollens åsikter eller val antas vara representativa för medlemmens privata person.

Delaktighet & respekt


Med avstamp i föreningens människosyn finner föreningen att delaktighet skall uppmuntras och välkomnas.

Föreningen finner det också självklart att lajv är en kollaborativ konstform där vi alla är medskapande.

Föreningen är sprungen ur och uppmuntrar till deltagarkultur. Alla medlemmar skall välkomnas att delta i utvecklingen av föreningens verksamhet, var och en efter sina egna förutsättningar. Alla ansträngningar, stora som små, mottages med varm hand. Det självklara exemplet är skapandet och gestaltandet av kampanjens fiktion, men skall även gälla i andra delar av föreningens verksamhet.

För att upprätthålla denna kultur krävs respekt för det ideella arbete medlemmarna investerar i föreningen. Detta inkluderar till exempel styrelsearbetet och styrelsens beslut, arbetsgrupper bidrag, arrangörers vision och andra bidrag från enskilda medlemmar.

Ett särskilt ansvar för att upprätthålla en lättöverskådlig och transparent föreningsdemokrati, inklusive att motverka gatekeeping, faller på styrelsen.

 

Konsekvenser


Alla delar av föreningens verksamhet, till exempel arrangemang, styrdokument och arbetsgrupper, skall ta hänsyn till denna värdegrund.

Den som inte respekterar värdegrunden kan anses bete sig på ett vis som skadar föreningen. Detta kan i sin tur vara skäl till uteslutning ur föreningen.