Loader image
Loader image
Back to Top

TRYGGHET

Handlingsplan

Handlingsplanen är utformad i flera steg. Steg ett förklarar hur arrangörer hanterar situationer innan lajvet, steg två hur arrangörer hanterar situationer under lajvet, och steg tre hur arrangörerna hanterar situationerna efter lajvet. Handlingsplanen är främst tänkt för allvarliga händelser, men är givetvis applicerbar på mindre allvarliga situationer också.

Arr och trygghetsvärdar kommer alltid finnas till hands om du behöver stöd eller hjälp.

Målet är att alla deltagare alltid ska känna sig trygga innan, under och efter lajvet.

Viktigt att komma ihåg:
– Om personen vill vara anonym kommer hen förbli det genom hela processen. Var god respektera detta.
– Säkerheten och tryggheten hos lajvdeltagarna kommer alltid gå först.
– Även förövarna är vanliga människor som kan behöva hjälp och stöttning
– Om en person råkat illa ut är det inte alltid säkert att hen kan berätta vad hen önskar hända med den som betett sig illa. Arr kommer i detta fall fatta ett beslut i samråd med trygghetsvärd. Finns det risk att en person utgör ett hot mot andra deltagare kommer hen avvisas från lajvet.
– Om ett övergrepp skett kommer utgångsläget vara att polisanmäla så länge den drabbade ger sitt aktiva medgivande. Arr kommer oavsett begära att få dokumentera händelsen med datum, tid och namn på eventuella vittnen. Detta för att underlätta om önskan om polisanmälan dyker upp senare.
– Arr har rapporteringsplikt när det gäller minderåriga. Om en minderårig råkat illa ut kommer dennes vårdnadshavare underrättas om vad som hänt så långt det går.

Steg 1 – innan lajvet

Om någonting skulle uppdagas innan lajvet, till exempel att en deltagare betett sig illa eller förgripit sig på någon annan, eller om en deltagare helt enkelt bara känner obehag av att spela mot en annan deltagare, kommer arr vidta de åtgärder som behövs. Målet är dels att kunna ge besked om åtgärd i så god tid att alla parter kan planera sitt deltagande i lugn och ro, dels att tillse att alla som deltar på lajvet är och känner sig trygga.

Hanteringsprocess:

Arr kommer:
– Lyssna på personen som kommer med information
– Diskutera med både resterande arr och personen om hur situationen löses på lämpligast vis
– Se till att personen förblir anonym genom hela processen om hen inte begär något annat.
– I samråd med personen ta till en åtgärd.
– Vid behov ha samröre med arrangörsgruppen för storlajven.

Steg 2 – under lajvet

Om någonting skulle hända under ett pågående lajv, exempelvis en olycka eller ett övergrepp, kommer arr försöka agera så snabbt och effektivt som möjligt och försöka Lyssna, Stötta och Agera. Arr kommer vara närvarande genom hela processen och aktivt försöka hjälpa personen på bästa möjliga vis.

Hanteringsprocess:

Arr kommer:
– Stötta och ta hand om personen som råkat illa ut.
– Fråga och lyssna efter vad hen behöver för hjälp.
– Inte lämna personen ensam.
– Dokumentera händelsen så snabbt som möjligt och så mångsidigt som möjligt.
– Detta för att få en tydlig bild av situationen. Detta material kommer finnas som stöd för vidare ärendehantering.
– Se till att trygghetsvärd eller sjukvårdare kommer till platsen och hjälper personen.
– Följa upp hur personen mår och om hen behöver något mer. Detta även under ev. hemfärd och efter lajvet om så önskas.
– Direkt inleda kontakt med den eller de som betett sig illa.
– Lyssna och ge stöd åt båda sidor.
– Om nödvändigt avhysa personen/personerna som betett sig illa från lajvet och lajvområdet.

Steg 3 – efter lajvet

Efter lajvet kommer arrangörerna fortsätta den process som påbörjats under lajvet. Arr kommer sträva efter att agera så snabbt som möjligt för att processen inte ska dra ut på tiden.

Hanteringsprocess:

Arr kommer:
– Snabbt följa upp de händelser som rapporterats från lajvet rörande policybrott
– Ta kontakt med personen om möjligt och dubbelkolla så uppgifterna stämmer.
– Informera personen om att situationen är under utredning.
– Ta kontakt med förövaren och underrätta om att hens agerande är under utredning.
– Ta reda på om personen förstår vad hen gjort och inser allvaret i sitt agerande.
– Fatta ett beslut om vad konsekvenserna för förövaren blir.
Exempel på konsekvenser:
– Personen får en varning
– Personen tillåts inte längre spela ledande roller
– Personen tillåts inte ha vissa ansvar
– Personen portas från kommande lajv under en bestämd tid
– Personen portas från kommande lajv och stängs av från föreningen.